Fachman24.pl > Regulamin

22 czerwca 2010

Postanowienia ogólne i definicje:

 • Administrator - osoba posiadająca prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem serwisu.

 • Fachpunkt - jednostka rozliczeniowa serwisu Fachman24.pl.umożliwiająca Zleceniodbiorcom nabycie danych kontaktowych Zleceniodawców zainteresowanych wykonaniem zlecenia określonego w Opisie Zlecenia.

 • Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu serwisu przypisanych konkretnemu użytkownikowi przez Fachman24.pl obejmujący nazwę użytkownika (login), jego hasło, dane o użytkowniku, jego działalności w ramach serwisu oraz o jego prawach dostępu.

 • Login - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Fachman24.pl.

 • Oferta – złożenie przez użytkownika zleceniobiorcę oświadczenia woli skierowanego do zleceniodawcy o zamiarze zawarcia transakcji

 • Opis zlecenia - zawiera wymagania zleceniodawcy odnośnie przedmiotu zlecenia, który zleceniodawca chce zlecić zleceniobiorcy. Niektóre z parametrów muszą zostać zdefiniowane w celu zamieszczenia zlecenia w Serwisie. Serwis każdorazowo informuje, które z elementów są niezbędne do umieszczenia zlecenia.

 • Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć.

 • Rejestracja - procedura zakładania Konta

 • Serwis – witryna internetowa www.fachman24.pl

 • Transakcja – umowa zawarta między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą za pośrednictwem Serwisu

 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do usług oferowanych przez Fachman24.pl, w szczególności może występować zarówno jako Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca.

 • Zlecenie – oświadczenie woli użytkownika złożone za pośrednictwem serwisu o zainteresowaniu ofertą określonego zleceniobiorcy lub propozycja do składania ofert przez bliżej nieokreślonych zleceniobiorców.

 • Zleceniobiorca - Użytkownik gotowy do wykonania zlecenia.

 • Zleceniodawca - Użytkownik składający zlecenie.

§ 1. Rejestracja

1. Rejestracja osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego.

2. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie, gdy rejestrujący wykona potwierdzenie, w sposób określony w e-mailu wysłanym przez serwis na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

3. Użytkownik może przejść procedurę rejestracyjna tylko jeden raz, chyba ze Administrator postanowi co innego.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych podczas swojej rejestracji w Serwisie.

5. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis. Warunki dotyczące przetwarzania wyżej wymienionych danych zostały określone w § 2.

6. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie na Fachman24.pl. Dalsze użytkowanie serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje po podaniu Loginu oraz hasła.

7. Użytkownikiem Serwisu może być tylko osoba pełnoletnia

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

1. Od momentu zarejestrowania w serwisie Użytkownik ma prawo wglądu oraz aktualizacji podanych danych.

2. Każdy Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Usuniecie danych osobowych jest równoznaczne z rozpoczęciem procedury usuwania Konta Użytkownika z Serwisu. Procedura usuwania Konta została szerzej opisana w § 3.

3. Przeprowadzenie transakcji zawartej na Fachman24.pl, komunikacja pomiędzy Użytkownikami, a także komunikacja pomiędzy Administratorem i Użytkownikami, wymaga udzielenia przez Użytkowników, będących osobami fizycznymi zgody na przetwarzanie ich danych osobowych a ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne.

4. Dane Użytkownika będą udostępniane innym Użytkownikom za każdym razem, kiedy ww. informacja będzie konieczna do:

 • komunikacji miedzy Użytkownikami w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji

 • zawarcia transakcji i realizacji jej postanowień

 • wystawienia komentarza po zamknięciu Zlecenia

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji dotyczących innych Użytkowników, w których posiadanie wszedł na skutek korzystania z usług Fachman24.pl lub które otrzymał od Serwisu lub innego Użytkownika - do celów innych niż zawieranie i realizacja transakcji.

6. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres stały lub tymczasowy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu - uzyskane w Serwisie mogą zostać użyczone, przekazane, wypożyczone lub sprzedane podmiotom współpracującym oraz firmom prowadzącym działalność marketingową.

7. Dane Użytkownika będą udostępniane we wszystkich innych przypadkach dopuszczonych obowiązującą na terenie Polski ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ), zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie oraz w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204).

§ 3. Usunięcie konta użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utrata wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora. Zgłoszenie usunięcia konta wymaga potwierdzenia mailowego, odpowiedzi na wiadomość wysłaną od Administratora.

2. Usunięcie konta Użytkownika nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Administratora potwierdzenia zamknięcia konta lub w wyniku zamknięcia konta, spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu. W sytuacji, gdy użytkownik posiada aktywne Zlecenia bądź Oferty usunięcie Konta może nastąpić dopiero w momencie zamknięcia odpowiednich Transakcji.

3. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie na warunkach przez niego podanych. W powyższej sytuacji Użytkownik może zarejestrować kolejne konto za zgodą Administratora Serwisu.

§ 4. Procedura składania zleceń

1. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników i nie odpowiada za treść i konsekwencje stosunków prawnych nawiązanych między Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

2. Serwis poprzez udostępnianie swych zasobów (serwery i oprogramowanie) umożliwia łączenie się Użytkowników na wirtualnym rynku.

3. Oferta może być składana wyłącznie przez Użytkownika Serwisu i powinna odpowiadać cechom określonym przez Zleceniodawcę.

4. Fachman24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Zlecenia lub Oferty, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek Serwisu, są sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem lub naruszają zasady współżycia społecznego.

§ 5. Komunikacja w serwisie

1. W trakcie rejestracji lub po zalogowaniu Zleceniobiorca ma możliwość ustalenia kanałów komunikacji z serwisem Fachman24.pl

2. Za pośrednictwem zadeklarowanego kanału komunikacyjnego Użytkownik będzie otrzymywał informacje o nowych Zleceniach.

3. Ustawienie kanału komunikacji sms, mail wiąże się z podaniem walidowanych numerów i adresów mailowych oraz uregulowaniem należności za obsługę zleceń.

§ 6. Transakcje i system komentarzy

1. Zawarcie transakcji następuje w chwili zaakceptowania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. W takim przypadku Fachman24.pl prześle odpowiednie powiadomienie.

2. Realizacja transakcji powinna zakończyć się wystawieniem wzajemnych komentarzy przez Strony. Wystawiający Komentarz ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.

3. Wystawienie komentarza winno nastąpić również w następujących przypadkach:

 • przez Zleceniobiorcę, w sytuacji, kiedy jego Oferta została wybrana, ale nie uzyskał on od Zleceniodawcy informacji która umożliwi realizację transakcji.

 • przez Zleceniodawcę, w przypadku gdy Zleceniobiorca nie skontaktował się ze Zleceniodawcą przez co uniemożliwił realizację transakcji.

§ 7. Opłaty

1. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Serwisu ponoszą wyłącznie Zleceniobiorcy.

2. Zleceniobiorca ponosi opłatę za na nabycie Fachpunktów, umożliwiających dostęp do danych kontaktowych Zleceniodawców zainteresowanych wykonaniem zlecenia określonego w Opisie Zlecenia oraz za dodatkowe usługi związane z promocją Zleceniodawcy w serwisie.

3. Koszt nabycia Fachpunktów i usług dodatkowych oraz sposób ich wykorzystania określa cennik usług znajdujący się w zakładce „Płatności” na Koncie Zleceniobiorcy.

4. Dopuszcza się dwa sposoby ponoszenia opłat za uzyskanie dostępu do danych kontaktowych Zleceniodawców:

 • Wykupienie Fachpunktów ważnych przez okres 1 roku od daty ich nabycia; Fachpunkty nabyte w ramach promocji są ważne i aktywne przez okres wskazany przez Serwis

 • Uzyskanie dostępu do danych kontaktów bez konieczności nabycia Fachpunktów; w przypadku zastosowanie tego sposobu Konto Zleceniobiorcy zostanie obciążone Fachpunktami ujemnymi; należna opłata winna zostać wówczas uregulowana w terminie do 30 dni od daty uzyskania danych kontaktowych, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu do Zleceniobiorcy zostanie wysłany rachunek, który winien on niezwłocznie uregulować

5. Serwis Fachman24.pl gwarantuje niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał płatności.

6. Fachman24.pl zastrzega sobie prawo do stosowania cen promocyjnych i upustów

7. Zleceniobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną.

§ 8. Prawa i odpowiedzialność Serwisu

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronie Serwisu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w aukcjach.

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników, za wyjątkiem tych jej form dokładnie wymienionych w niniejszym regulaminie.

4. Serwis, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za którąkolwiek z zawartych za pośrednictwem Serwisu Transakcji.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności związanej z autentycznością lub prawidłowością ujawnionych danych Zleceniodawcy.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności związanej nieaktualnością lub nieprawdziwością umieszczanych przez Zleceniodawcę Zleceń.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Serwisu, w tym w szczególności za straty związane z aktualnością i autentycznością danych oraz Zleceń umieszczonych przez Zleceniodawców. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

§ 9. Obowiązki  zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić rzetelny opis usług, które chce nabyć. Opis ten w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym przedmiotem zlecenia.

2. Zleceniodawca może złożyć dowolna ilość Zleceń, pod warunkiem, że jest on w stanie wywiązać się z każdego z tych Zleceń na warunkach podanych w opisie.

§ 10. Obowiązki zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca powinien być gotów na wykonanie usługi w chwili, gdy zostanie wybrany do zlecenia.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich zezwoleń, uprawnień bądź licencji ilekroć takie zezwolenia, uprawnienia bądź licencję konieczne są do wykonania zlecenia.

§ 11. Działania zabronione

1. Zabrania się umieszczania nieprawdziwych informacji dotyczących Zleceń oraz ofert.

2. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika Serwisu.

3. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub opisie oferty jakichkolwiek propozycji wykonania usługi poza Serwisem.

§ 12. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu działania Serwisu Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, na adres: Fachman24.pl ul. Hauke Boska 9, 25-217 Kielce

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis.

4. Serwis rozpatrywać będzie reklamacje Użytkowników na podstawie Regulaminu.

5. Decyzje Serwisu w przedmiocie reklamacji Użytkowników podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej.

6. Decyzja Serwisu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik zostanie o decyzji Serwisu powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Serwis może ponadto powiadomić Użytkownika o decyzji telefonicznie. Od decyzji Serwisu nie przysługuje odwołanie.

8. Wszelkie roszczenia reklamacyjne zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 3 nie będą rozpatrywane.

§ 13. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Serwisu, co nie dotyczy sporów z udziałem konsumentów.

Formularz kontaktowy

zamknij

Kategoria :
Email :
Treść :
CAPTCHA
Przepisz kod : (Wielkość liter nie ma znaczenia)

Widomość została wysłana